What are virtual running races?

Een virtuele hardloopwedstrijd werkt eigenlijk hetzelfde als een normale hardloopwedstrijd. Er zijn wel een aantal kleine verschillen. Een virtuele hardloopwedstrijd kan je lopen waar je maar wilt, in elk tempo, binnen (loopband) of buiten. Het enige wat je moet doen, is meedoen en vervolgens bewijzen dat je het hebt gedaan door middel van een screenshot. THATS IT!

Virtuele hardloopwedstrijden bieden een aantal voordelen.

Zoals ik al vermeldde, je kan het altijd doen, waar en wanneer het jou uitkomt. Je hoeft er niet stad en land voor af te reizen. Het kan gewoon in je eigen achtertuin. Dit maakt het lopen van een virtuele race erg gemakkelijk. INSCHRIJVEN-RACEN-WINNEN

Zelf vind ik het tijdens groot georganiseerde hardloopwedstrijden vervelend dat ‘met name net na de start’ er zoveel mensen lopen, waardoor je bijna over elkaar struikelt. Hierdoor moet je steeds je eigen tempo aanpassen. Of dat je sneller bent dat de lopers voor je, die niet goed rechts houden, waardoor je er niet voorbij kan. Dit komt bij een virtuele wedstrijd niet voor. Je kunt vanaf het moment van de start, gelijk je eigen geplande tempo aanhouden. Niemand die je voor je voeten loopt.

Wat vooral voor beginners een reden kan zijn om niet deel te nemen aan een hardloopevenement is,  de drukte, lawaai, tijdklok of misschien het idee dat je niet goed genoeg bent, je niet thuis hooft op een wedstrijd tussen de meer ervaren lopers. Dit kan best intimiderend zijn, waardoor de drempel misschien net te hoop is om aan de start te verschijnen van een (groot) hardloopevent. Een virtuele loop kan een mooie tussenstap bieden om te kijken waar je staat en je jezelf naar een hoger level te werken, vertrouwen op te bouwen, jezelf te testen. dit kan net het opstapje zijn waardoor je misschien de volgende keer wel met veel publiek en veel lopers aandurft. 

Het leuke aan een virtuele hardloopwedstrijd is dat je de vele voordelen van een normale race wel ervaart, zoals bijvoorbeeld het wedstrijd gevoel(spanning), de klassering in een klassement (tocht de virtuele tegenstanders), op afstand maar toch samen. En natuurlijk niet te vergeten, een geweldige medaille na afloop. En niet de nadeel, zoals bijvoorbeeld de drukte, publiek, prestatiedruk, reizen, dixies en zenuwen. 

De races zijn virtueel maar de medailles zijn echt! Bij VirtueelNL zorgen we voor ECHT uniek BLING BLING.

Samen VirtueelNl

Virtuele hardloopwedstrijden kunnen voor net dat extra beetje motivatie zorgen. Als jij dat extra motiverende zetje nodig hebt, is het dus zeker een goed idee je in te schrijven.

Waarom het extra motiveert? Het wedstrijd elementen blijft, dus je hebt echt wat om voor te strijden. Je kan net als bij een normale wedstrijd een doel voor jezelf stellen. Ga voor een pr of gewoon een bepaalde tijd. Je kunt de strijd met jezelf aan gaan, zonder dat de concurrentiestrijd dit in de weg kan zitten.

Dus in grootte lijnen de voordelen:

 • Je kunt racen waar en wanneer het jou uitkomt.
 • Het is een perfecte volgende stap richting en hardloopevenement
 • Je ervaart het wedstrijd element
 • Het geeft extra motivatie
 • Je krijgt een geweldige medaille!

Voor Welke races/challenges kun je je op dit moment inschrijven?

 Op dit moment hebben we 3 verschillende races/challenges waar je je voor kunt inschrijven. De Plog-challenge: De challenge is hier niet dat je een bepaalde afstand rent, binnen een bepaalde tijd, maar dat je tijden jouw run afval opraapt. Deze word beloont met een prachtige bijpassende medaille, ook is er een extra prijs te winnen, een gave Plogsack

De 5 kilometer virtueelNL en de 10 kilometer virtueelNL. Bij deze twee races is het wel de bedoeling je de een minimale afstand van 5 of 10 kilometer loopt, om zo ook een super gave 5km of 10km medaille te verdienen. 

Lijkt het je na het lezen van deze blog leuk om mee te doen aan een virtuele race? schrijf je dan snel in

 • Panter-Challenge

  Waardering 0 uit 5
  Sale!
  13.95 incl. BTW
 • Herfst-Challenge

  Waardering 0 uit 5
  Sale!
  13.95 incl. BTW
 • Run Now Wine Later - Duo Run

  Waardering 0 uit 5
  Sale!
  24.95 incl. BTW

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

What are virtual running races?

A virtual running race actually works the same as a normal running race. There are some small differences though. A virtual running race can run you wherever you want, at any pace, inside (treadmill) or outdoors. All you have to do is join in and then prove that you did it through a screenshot. THATS IT!

Virtual running races offer a number of advantages.

As I mentioned, you can always do it, whenever and where it suits you. You don’t have to travel city and country for it. You can just do it in your own backyard. This makes running a virtual race very easy. ENROL-RACING-WIN

Personally, I find it annoying that ‘especially just after the start’ there are so many people running, which makes you almost stumble over each other. As a result, you always have to adjust your own pace. Or that you’re faster than the runners in front of you, who don’t keep right, so you can’t get past them. This does not occur in a virtual contest. You can keep your own scheduled pace from the moment of the start. No one to get in your way.

What can be a reason especially for beginners not to participate in a running event is   the crowds, noise, time clock or maybe the idea that you are not good enough, you do not head to a race between the more experienced runners. This can be quite intimidating, so the threshold may be just too hopeful to appear at the start of a (big) running event. A virtual loop can provide a nice intermediate step to see where you stand and you can work your way to a higher level, build confidence, test yourself. this could just be the stepping stone, which might make you dare to face a lot of people and a lot of runners next time. 

The nice thing about a virtual running race is that you do experience the many advantages of a normal race, such as the competition feeling (tension), the ranking in a classification (tour the virtual opponents), remotely but still together. And of course not to mention, a great medal afterwards. And not the disadvantage, such as the crowds, audience, performance pressure, travel, dixies and nerves. 

The races are virtual but the medals are real! At VirtueelNL we provide TRULY UNIQUE BLING BLING.

Together VirtueelNl

Virtual running can provide just that extra bit of motivation. If you need that extra motivational push, it’s definitely a good idea to sign up.

Why does it motivate extra? The match elements remains, so you really have something to fight for. You can set a goal for yourself just like in a normal match. Go for a pr or just a certain time. You can compete with yourself, without the competition being able to get in the way of this.

So in size lines the benefits:

 • You can race whenever and wherever it suits you.
 • It’s a perfect next step towards and running event
 • You experience the competition element
 • It gives extra motivation
 • You get a great medal!

What races/challenges can you register for at this time?

 At the moment we have 3 different races/challenges that you can register for. The Plog challenge: The challenge here is not that you run a certain distance, within a certain time, but that you pick up your run waste. This is rewarded with a beautiful matching medal, also there is an extra prize to win, a cool Plogsack. 

The 5 kilometers virtueelNL and the 10 kilometers virtueelNL. In these two races the aim is to run the minimum distance of 5 or 10 kilometers, in order to earn a super cool 5km or 10km medal. 

Do you like to participate in a virtual race after reading this blog? sign up quickly

 • Panter-Challenge

  Waardering 0 uit 5
  Sale!
  13.95 incl. BTW
 • Herfst-Challenge

  Waardering 0 uit 5
  Sale!
  13.95 incl. BTW
 • Run Now Wine Later - Duo Run

  Waardering 0 uit 5
  Sale!
  24.95 incl. BTW

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *